3.3.16 Pewaris yang Meninggalkan Ahli Waris atau Ahli Warisnya Tidak DIketahui Keberadaannya

PEWARIS YANG MENINGGALKAN AHLI WARIS, ATAU AHLI WARISNYA TIDAK DIKETAHUI KEBERADANNYA

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkanahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.